Regulamin Sklepu Internetowego

SklepFilmowy.PL
SklepFilmowy.pl jest prowadzony przez:
WILLSON MEDIA Monika Ćwiek, ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa. NIP: 525 223 99 50.
Definicje użyte w Regulaminie:
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprzedawca - WILLSON MEDIA Monika Ćwiek, ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa. NIP: 525 223 99 50.
Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje ze Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów do Klientów.
Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepfilmowy.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w sklepie internetowym.
Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Panel Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego SklepFilmowy.pl.
Sklep internetowy SklepFilmowy.pl - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające w domenie sklepfilmowy.pl
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej SklepFilmowy.pl, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§1 Ciasteczka
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§2 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Sklepfilmowy.pl i znajdującego się tam sklepu internetowego, zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, sposoby i warunki dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Klient jest uprawniony do składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”. Kliknięcie przycisku i wypełnienie formularza, a następnie dokonanie opłaty powoduje dokonanie zakupu w Sklepie.
Płatności dokonuje się wyłącznie internetowo w następujący sposób: przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu „Przelewy24”.
Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
Rozliczenia transakcji e-przelewami przeprowadzane są za pośrednictwem spółki PayPro S.A. z siedzibą w  Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.500.000  na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
§ 3 Rejestracja w Sklepfilmowy.pl
W celu utworzenia konta klienta, klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
W celu rejestracji, klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez złożenie zamówienia.
Po stworzeniu profilu, w panelu klienta można dobrowolnie zaznaczyć opcję „subskrypcji biuletynu”. W takim przypadku Klient wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail podany jako login do konta - biuletynu z informacjami marketingowymi, w tym o produktach, nowościach czy promocjach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu przez wyłączenie tej opcji w panelu klienta.  Adres e-mail można zmienić przez edytowanie danych w panelu klienta i zmianę adresu e-mail. W takim przypadku zmienia się również adres e-mail dotyczący logowania.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia
Informacje zawarte na Stronie Internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" przy danym przedmiocie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu „w KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „Zamawiam”, co jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Napis „zamawiam i płacę” odnosi się do obowiązku zapłaty po złożeniu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
§ 5 Płatności
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;
e-przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności  „Przelewy24”, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w  Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta;
Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w wskazanym w wiadomości e-mail, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionego Towaru.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy księgowy dokument sprzedaży obejmującą dostarczane Towary.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W takim przypadku ponowny koszt dostawy obciąża Klienta.
§ 7 Rękojmia
Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Dodatkowo Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
§ 8 Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
§ 9 Gwarancja
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej sklepu.
§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
W SKRÓCIE:
1. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
2. Przed odstąpieniem możesz do nas napisać na sklep@sklepfilmowy.pl lub zadzwonić 571 436 571 - możliwe, że akurat dysponujemy innym rozmiarem i dokonamy wymiany :)
3. Jeżeli chcesz zwrócić produkt - wystarczy, że go spakujesz i odeślesz do nas na adres: Willson Media ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa - awizacja mailem jest mile widziana na adres: sklep@sklepfilmowy.pl
4. Zwracamy Ci koszty produktów na numer konta, z którego dokonana była wpłata - jeżeli płaciłeś przez system P24 (czas oczekiwania na przelew to około 3 dni robocze), jeżeli wpłacałeś na poczcie, lub przekazem - poinformuj nas na jaki numer rachunku dokonać zwrotu opłaty.

CAŁOŚĆ INFORMACJI:

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§11 Usługi nieodpłatne
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
Prowadzenie Konta Klienta;
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania, lub po zakończeniu rozliczeń z Klientem.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
§12 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów, podanych Sprzedawcy dobrowolnie podczas Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zbiór danych osobowych Klientów zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia i modyfikacji danych osobowych z prowadzonego zbioru.
Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe, oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system „Przelewy24”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w  Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.500.000  na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
Zarejestrowany Klient, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, za pomocą dowolnego środka komunikacji.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§14 Postanowienia końcowe
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. Natomiast w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach realnie poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
W przypadku powstania prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu. W razie, gdy Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Załącznik numer 1 –Formularz odstąpienia od umowy - (skopiuj/wklej/wypełnij formularz i wyślij do nas mailem na adres: sklep@sklepfilmowy.pl), a następnie wyślij do nas zwracane produkty na adres: WILLSON MEDIA, ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa (zwrotem nie są objęte produkty mające widoczne ślady używania).
Miejscowość…………………… data …………………………….

Do: WILLSON MEDIA  ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa
Odstępujący od umowy/konsument
Imię, nazwisko ……………………………….
Adres ………………………………………….
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (wpisz numer zamówienia, który dostałeś mailem) ............................................................  zawartej dnia (wpisz  .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………
 
 
 
..............................
   podpis konsumenta


About

Facebook